Anton Školek vlani zinkasoval viac ako 62 tisíc eur

#

Anton Školek vlani zinkasoval viac ako 62 tisíc eur

Neuveriteľných sedem mesiacov trvalo vedeniu mestského úradu, kým našiel odpoveď na poslaneckú interpeláciu týkajúcu sa efektívnosti financovania právnych služieb poskytovaných advokátskou kanceláriou Antona Školeka z Bytče. Ešte v decembri minulého roka ju predložil poslanec Miroslav Kubičár. Odpovede sa nedočkal ani na jednom z nasledujúcich štyroch rokovaní mestského zastupiteľstva aj napriek vlastnej urgencii. V apríli sa do radu čakateľov zaradil ďalší z poslancov Rudolf Marman a aj on si na spracovanie tabuľky o výdavkoch na právne služby musel počkať. Až 9. júla sa vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan rozhodol rozoslať poslancom odpoveď na interpeláciu, ktorá potvrdzuje to, o čom sa v kuloároch dovtedy len šeptalo. A síce, že právnická kancelária Antona Školeka vlani zinkasovala od Mesta Púchov a jeho obchodných spoločností viac ako 62 tisíc eur.

Pôvodne mali byť výdavky na právne služby poskytované bytčianskym advokátom Antonom Školekom predmetom jednej z prvých kontrol novej hlavnej kontrolórky Marty Kaveckej. Tá ju síce nezaradila do svojho plánu kontrolnej činnosti, ale na poslednom vlaňajšom rokovaní mestského zastupiteľstva sa o to pokúsil poslanec Miroslav Kubičár podaním pozmeňovacieho návrhu.

Samotnému Antonovi Školekovi pri pohľade na výsledky hlasovania poriadne zatrnulo, ale nakoniec mu na tvári zaihral úsmev. Dôrazne proti tomu, aby sa právne služby Antona Školeka kontrolovali, hlasovali Viliam Bršiak, Ivan Kubiš, Pavel Melišík a Lukáš Ranik, ďalší štyria poslanci – Miroslav Bučko, Cyril Crkoň, Roman Hvizdák a Peter Žiačik – nevedeli posúdiť, či je takáto kontrola potrebná, a tak sa hlasovania zdržali. Hlasovanie dopadlo remízou 8:8.

Miroslav Kubičár tak podal aspoň interpeláciu, ale ako sme už vyššie uviedli, na odpoveď čakal márne, hoci zodpovedných pracovníkov mestského úradu k tomu zaväzuje rokovací poriadok. Na aprílovom zastupiteľstve potom tému pripomenul poslanec Rudolf Marman, aj on podal interpeláciu týkajúcu sa výdavkov na právne služby, ale ani on sa odpovede do nasledujúceho rokovania nedočkal. Až dva týždne po ňom poslanci dostali e-mailovou poštou na siedmich stranách tabuľky o výdavkoch za právne služby Mesta Púchov a mestských spoločností za posledných šesť rokov.

Bytčiansky advokát Anton Školek začal Mesto Púchov právne z stupovať v roku 2015, keď nahradil Pavla Loduhu z Považskej Bystrice a hneď prvý rok pôsobenia mu vyniesol 22 518 eur. Mesačný paušál 1650 eur z púchovskej radnice Antonovi Školekovi nestačil, a tak postupne začal podpisovať zmluvy o právnych službách s jednotlivými mestskými spoločnosťami. Začal v spoločnosti MŠK Púchov, kde chvíľu pôsobil ako konateľ a kde mu mesačne platia 560 eur.

Následne podpísal zmluvy aj s dvomi mediálnymi spoločnosťami a po tom, čo kontrolu nad Mestským bytovým podnikom prevzal ako konateľ Viliam Karas, získal lukratívnu zmluvu aj tam. Nasledoval podpis zmlúv aj v novovzniknutých mestských spoločnostiach Púchov Servis, s. r. o. a Púchovská kultúra, s. r. o.. V druhej z nich napríklad inkasuje paušálnu mesačnú platbu 600 eur. Dosť na to, aby pri získaní televíznej licencie na vysielanie PúTV neopomenul spolu s konateľom Milošom Svobodom takú dôležitú skutočnosť, akou je zápis do obchodného registra.

Opak bol pravdou, navyše vybavovanie licencie nebolo v réžii Antona Školeka, ktorý má na to právnické vzdelanie, ale Miloš Svoboda si ho objednal za ďalších 900 eur u Petra Galoviča. Výsledok je už niekoľko týždňov známy: Púchovská televízia dlhodobo porušuje zákon a vysiela bez platnej licencie. S tichým súhlasom primátora, konateľa a vlastne aj poslaneckého zboru, ktorý má trojčlenné zastúpenie v dozornej rade.

Z predloženého sumáru výdavkov Mesta Púchov a mestských spoločností na právne služby vyplýva, že bytčiansky advokát Anton Školek vlani zinkasoval 62 448 eur. Najväčšiu časť od samotného Mesta Púchov, kde mu vyplácajú mesačný paušál 1980 eur a okrem toho si vyfakturoval aj 4 201 eur ako trovy právneho zastúpenia.

Tu sa asi patrí pripomenúť, že Anton Školek má zmluvou garantované preplatenie trovov bez ohľadu na to, či je v spore úspešný alebo nie. Mimoriadne štedrý bol k Antonovi Školekovi aj Mestský bytový podnik, ktorý mu vlani vyplatil 18 953 eur. Ešte v roku 2016 mu zmluva garantovala „len“ 360 eur mesačne, ale v marci 2017 s Viliamom Karasom podpísali zmluvný dodatok o navýšení mesačnej odmeny na 900 eur.

Spoločnosť MŠK Púchov vlani vyplatila Antonovi Školekovi 6 720 eur, ale to len preto, že po medializovaní v našich novinách si „náš doktor“, ako ho zvykne nazývať primátor Rastislav Henek, prestal nárokovať na zálohové platby za súdne trovy pri neukončených sporoch. V roku 2016 tak napríklad k ročnému paušálu 6 720 eur zarobil ďalších 11 835 eur. Spoločnosť Púchovská kultúra vlani poslala na účet Školekovej advokátskej kancelárie 6313 eur a firma Púchov Servis ďalších 2 501 eur.

Celkový príjem viac ako 62 tisíc eur je zaujímavý ešte z jedného pohľadu. Firma JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o. totiž podľa zverejnenej účtovnej závierky za minulý rok mala celkové tržby 70 445 eur. Každý si vie sám spočítať, akú veľkú časť v nich tvoria platby z Mesta Púchov a jeho obchodných spoločností.

Už dnes si pritom Anton Školek môže byť istý, že aj po voľbách bude v poskytovaní právnych služieb pokračovať. Primátor Rastislav Henek totiž poprel svoje tvrdenia zo začiatku volebného obdobia, že nebude podpisovať zmluvy, ktoré presiahnu rámec jeho primátorovania. Nedávno podpísaná zmluva umožňuje Antonovi Školekovi poskytovať právne služby Mestu Púchov aj po novembrových voľbách – až do júna 2019.

Pripravil Rado Varga


Stránky: 1   |   2   |   3      »      [21]